Regulamin sklepu internetowego E-RZYMSKIE.PL

Sklep internetowy e-rzymskie.pl należy do L-INVEST HOUSE Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000777854,  NIP: 9710727035  oraz numerem REGON: 328272362.

 

§1 [Definicje]

W zakresie stosowania przedmiotowego Regulaminu, ustala się jednoznacznie następujące znaczenie poniżej wyliczonych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – w szczególności zaś Konsument, składająca zamówienie na Sklepie celem dokonania na nim zakupu,

2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakup na Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny w wersji elektronicznej na odpowiedniej podstronie internetowej Sklepu,

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem URL: www.e-rzymskie.pl,

5) Sprzedawca – L-INVEST HOUSE Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000777854,  NIP: 9710727035  oraz numerem REGON: 328272362. Sprzedawca może działać w imieniu własnym lub za pośrednictwem osób, którym powierzył zarządzanie Sklepem.

 

§2 [Postanowienia wstępne]

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż mającą charakter zawierania umowy na odległość. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Zakres przedmiotowy działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Sklepu obejmuje sprzedaż rolet rzymskich wykonanych na miarę, zasłon, żaluzji drewnianych, altan i pergoli ogrodowych jak również wykonanych na miarę mechanizmów oraz akcesoriów do wspomnianych rolet rzymskich.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. Każdy Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia i dokonaniem transakcji na Sklepie, a nieznajomość Regulaminu nie stanowi okoliczności zwalniającej Kupującego z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień. W szczególności zaś, podczas dokonywania zakupu w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i oświadczyć, że akceptuje go w opublikowanej formie i treści.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, zwłaszcza urządzenie mobilne, Kupującego. Wystarczające są w tym względzie są:

1) dostęp do Internetu zapewniającego standardową szybkość połączenia internetowego,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. Podanie prawidłowych danych osobowych jest przesłanką skutecznego zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży w oparciu o infrastrukturę techniczną Sklepu. W szczególności zaś Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego podania danych ze strony Kupującego. Nadto, Sprzedawca zastrzega prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane wprowadzone przez Kupującego będą niepełne, błędne, nieprawdziwe lub w inne sposób wadliwe.

5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN) oraz nie zawierają one kosztu dostawy.

6. Zdjęcia użyte do prezentacji produktów na Sklepie mają charakter poglądowy, a Kupujący jest świadomy treści §7 ust. 11 Regulaminu.

 

§3 [Składanie zamówienia]

1. Infrastruktura techniczna Sklepu umożliwia przyjmowanie zamówień w trybie ciągłym, tj. 24h/dobę. Złożenie zamówienia polega na dodaniu wybranych produktów do koszyka, wypełnieniu wskazanych w formularzu pól danych oraz finalnym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. W wyniku dodania produktu do koszyka, przedstawienia wymaganych danych oraz naciśnięcia przycisku typu „Kupuję i płacę” dochodzi do złożenia zamówienia, rozumianego jako przedstawienie Sprzedawcy oferty kupna. Chwila ta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży, zwłaszcza zaś z uwagi na treść §5 ust. 3 Regulaminu.

3. Istnieje również możliwość składania zamówień za pośrednictwem umieszczonego na stronie formularza kontaktowego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej: biuro@e-rzymskie.pl

4. Wszelkie ewentualne zmiany w złożonym zamówieniu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@e-rzymskie.pl, a to w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin, liczonym od chwili złożenia zamówienia.

 

§4 [Formy dostawy i metody płatności]

1. Sprzedawca realizuje dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem następujących firmy kurierskiej :DPD, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenia kurierskie realizowane są w godzinach pomiędzy 10:00 a 17:00.

2. Zgodnie z postanowieniem §2 ust. 5 Regulaminu, koszt dostawy nie jest zawarty w cenie produktu. Koszt ten jest dodawany do kwoty zamówienia i w zależności od wybranej przez Kupującego metody płatności, wynosi on:

1) przy płatności za pobraniem – 24 zł,

2) przy płatności przelewem – 22 zł,

3) przy płatności za pomocą systemu Paynow – 22 zł.

3. Sprzedający oferuje Kupującemu następujące metody płatności:

1) płatność za pobraniem – tj. płatność przy odbiorze przesyłki,

2) płatność przelewem na konto Sprzedającego (numer rachunku bankowego prowadzonego w mBanku: 80 1140 2004 0000 3702 7862 1477 ) – w zakresie tej możliwości płatności Sprzedający informuje, a Kupujący potwierdza i przyjmuje do stosowania, że w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego.

3) płatność za pośrednictwem systemu płatności Paynow

 

§5 [Realizacja zamówienia]

1. Termin realizacji złożonych na Sklepie zamówień wynosi odpowiednio:

1) dla gotowych rolet rzymskich – do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

2) dla gotowych zasłon – do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

3) dla gotowych żaluzji drewnianych i bambusowych – do 25  dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

4) dla pozostałych produktów (w tym dla mechanizmów, akcesoriów i dodatków) – do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5) W przypadku, gdyby realizacja zamówienia nie była możliwa w terminach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego bez zbędnej zwłoki.

6) W przypadku, gdy w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, na wskazane w §4 ust. 3 pkt. 2 Regulaminu konto bankowe nie wpłynie należna kwota zapłaty, zamówienie zostanie anulowane.

7) Sprzedawca bądź osoba działająca w jego imieniu poinformuje Kupującego o zmianach dokonanych w zamówieniu, a informacje te zostaną wysłane na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres telefonu.

 

§6 [Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta]

1. Mając na względzie, że wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu są produktami wykonywanymi na miarę, to jest – przygotowywanymi w odpowiedzi na podane przez Kupującego aspekty zamówienia i według jego specyfikacji, np. co do długości, szerokości, bądź wysokości danego produktu, wyłączone jest ustawowe prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie.

2. Wyłączenie określonego w ust. 1 prawa znajduje swoje ustawowe zakotwiczenie w treści art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zmian.), zgodnie z którym to przepisem, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.

3. W momencie, gdy Sprzedający zdecyduje o wprowadzeniu do asortymentu produktowego Sklepu również towarów, co do których nie stosuje się ustawowego wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedający opublikuje na właściwej podstronie Sklepu wzór konsumenckiego oświadczenia o odstąpienia umowy na przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zasadach.

 

§7 [Odpowiedzialność za wady]

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady względem Kupujących nie będących Konsumentami jest wyłączona.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, z wyraźnym uwzględnieniem wszakże §7 ust. 11 niniejszego Regulaminu, który to przepis wyznacza zakres okoliczności, które nie stanowią niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, albo gdy rzecz ta została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

4. Wada prawna zachodzi zaś wtedy, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

7. Konsument ma prawo skorzystać z przygotowanego przez Sprzedawcę formularza reklamacyjnego, dostępnego pod właściwym odnośnikiem na Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za w szczególności za:

1) skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy, w tym również za zaistnienie siły wyższej,

2) szkody wynikłe z błędnego wykorzystania produktów sprzedawanych w Sklepie,

9. Celem ograniczenia ryzyka przyczynienia się Kupującego do powstania lub pogłębienia szkody, wady fizyczne w zakresie uszkodzeń nabytego produktu powinny być zgłaszane Sprzedawcy bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego przesyłki.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy tej reklamacji.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawa do:

1) rozbieżności pomiędzy wymiarem zamawianego produktu, podanym przez Kupującego, a faktycznym wymiarem produktu wykonywanego na miarę, nie większą jednak niż 2% danego wymiaru,

2) rozbieżności w zakresie nieznacznych różnic kolorystycznych (barwa, kontrast) pomiędzy prezentacją internetową produktu (co do której Sprzedawca dokłada staranności, aby była ona możliwie wysokiej jakości), a wyglądem oryginału produktu, które to różnice mogą wystąpić ze względu technicznych,

3) rozbieżności pomiędzy prezentacją produktu a produktem rzeczywistym w zakresie niewielkich odchyleń w jakości, kolorze, rozmiarze, wykończeniu, itd. – z zachowaniem tolerancji rozbieżności do 3% odnośnie każdego dostępnego na Sklepie produktu, które to rozbieżności – jako technicznie nieuniknione i akceptowalne w ramach handlu, są zrozumiałe i akceptowalne przez Kupującego,

– a Kupujący wyraźnie te prawa akceptuje i potwierdza, że ww. okoliczności nie mogą stanowić uzasadnienia składanej reklamacji.

12. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie zgłoszenia dokonanego u upoważnionego pracownika firmy kurierskiej, złożonego w momencie dostarczenia Kupującemu przesyłki.

 

§8 [Dane osobowe i pliki cookies]

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego w ramach zawierania umowy sprzedaży na Sklepie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

3. Administrator dołożył wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcjonowania Sklepu odbywało się zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), a także z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zmian.).

4. Kompletny zestaw regulacji wewnętrznych z zakresu stosowanych zasad ochrony danych osobowych oraz z zakresu wykorzystania plików cookies i logów dostępowych został sformułowany w odrębnym dokumencie: Polityka Prywatności, opublikowanym na stronie internetowej Sklepu.

 

§9 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

1. Sprzedawca wyraża wolę poddania ewentualnych sporów, wynikłych w związku z realizowaną sprzedażą za pośrednictwem Sklepu, na drodze stosownego postępowania mediacyjnego. Szczegóły wejścia na polubowną ścieżkę rozwiązania sporu będą jednak każdorazowo dookreślone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie Konsumentowi przysługuje między innymi możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego celem złożenia wniosku w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży w oparciu o Sklep,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora właściwej miejscowo Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia istniejącego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3) zaangażowania właściwego miejscowo powiatowego (względnie: miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szereg informacji z zakresu możliwości polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń o charakterze konsumenckim, Konsument uzyskać może za pośrednictwem przeznaczonej ku temu, rządowej strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej powszechnie pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument uprawniony jest także do skorzystania z platformy ODR – Internetowe rozstrzyganie sporów, dostępnej powszechnie pod adresem URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wskazana funkcjonalność ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu sytuacji spornych na linii konsument – przedsiębiorca, w ramach których strony pragną rozwiązać ich spór polubownie, wówczas, gdy wynikł on między innymi z umowy sprzedaży zawartej przez internet.

 

§10 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

2. Przedmiotowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Sklepie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji treści Regulaminu, co może między innymi wynikać ze zmian treści powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. Do zagadnień nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zmian.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zmian.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zmian.).